برای دریافت نتیجۀ پاراکلینیکها باید کد مراجعه و یا گذرواژه (رمز عبور) را از بیمارستان دریافت نمایید .

چنانچه صورتحساب مربوط به خدمات پرداخت نشده باشد امکان دریافت نتایج وجود ندارد .

کد ملی یا شماره همراه :

 

شماره مراچعه :